Główna » Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

 

§1 Postanowienia ogólne

Sprinter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-707 przy ulicy Ku Wiśle 7 zwanym dalej Sprinter Sp. z o.o. świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym zwanym dalej przewoźnikiem.

 

§2 Definicje

Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu, przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego listu przewozowego w celu odbioru od jednego nadawcy i doręczenia do jednego odbiorcy.
Usługa przewozowa – świadczona przez Sprinter Sp. z o.o. za wynagrodzeniem usługa przewozu, przemieszczenia i doręczenia przesyłki na podstawie prawa przewozowego, nie mająca charakteru powszechnego.
Usługa pocztowa – świadczona przez Sprinter Sp. z o.o. za wynagrodzeniem usługa przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki listowej lub przesyłki pocztowej na podstawie ustawy i zgodnie z przepisami Prawo Pocztowe.
Usługi kurierskie – usługi przewozowe i usługi pocztowe.
Klient – podmiot zamawiający usługę.
Odbiorca lub Adresat – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana na liście przewozowym jako upoważniona do odbioru przesyłki przez Nadawcę.
Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, wskazana na liście przewozowym jako upoważniona do zlecenia usługi.
Płatnik –podmiot dokonujący zapłaty za usługę przewozu lub usługę pocztową oraz za inne dodatkowe usługi. Może nim być nadawca, odbiorca lub zleceniodawca.
Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która zleca firmie Sprinter Sp. z o.o. wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej. Zleceniodawcą może być nadawca, odbiorca albo osoba trzecia.
Przesyłka za pobraniem – usługa dodatkowa, polegająca na doręczeniu przesyłki i pobraniu od adresata – odbiorcy kwoty pieniężnej określonej na liście przewozowym.
Cennik – wykaz pobieranych przez Sprinter Sp. z o.o. opłat za świadczone usługi i usługi dodatkowe, zawierający dodatkowo informacje o rodzaju świadczonych usług, oraz ich dostępności i sposobie wyceny oraz terminach realizacji zleceń.
Paleta – rzecz lub rzeczy, której łączna waga przekracza 31,5 kg, które łącznie są umieszczone na palecie służącej do przewozu większej ilości rzeczy. Rodzaje i kategorie wagowe szczegółowo umieszczone są w cenniku.
Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia przesyłki.
Dni robocze – dni liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§3 Zakres działalności.

 1. Zlecenie wykonania usługi następuje poprzez telefoniczne zgłoszenie przewoźnikowi zamiaru nadania przesyłki. Numery telefonów służących do zamawiania przesyłek przewoźnik umieszcza na swojej stronie internetowej www.sprinter.pl .
 2. Przewoźnik udostępnia także możliwość nadania przesyłki w swojej siedzibie.

 

§ 4 Wyłączenia z przewozu

 1. Firma Sprinter Sp. z o.o. nie wykonuje usługi polegającej na przewozie: dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej lub artystycznej, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych lub mających wartości kolekcjonerskie, metali i kamieni szlachetnych, materiałów promieniotwórczych, przesyłek uszkodzonych lub zdekompletowanych w momencie przyjmowania do przewozu, gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się pieniądze, bony, czeki, weksle lub inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, nośników pamięci lub innych rzeczy zawierających wartości sentymentalne, emocjonalne lub kolekcjonerskie, wszelkiej dokumentacji przetargowej, rzeczy łatwo psujących się lub towarów wymagających kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne, komponentów produktów leczniczych, narkotyków, substancje psychotropowe i halucynogenne, broń i amunicję, organy ludzkie, płyny ustrojowe, produkty metabolizmu ludzkiego, zwłoki lub szczątki ludzkie, przedmioty dla których wymagane są oznakowania akcyzy, rzeczy przewożone pod plombą celną, mienie przesiedleńcze, inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub zwierząt bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, części samochodowych, części karoserii, wszelkich silników, skrzyń biegów, akumulatorów, szyb, mebli złożonych, żyrandoli, elementów ze szkła, lamp, płytek ceramicznych, glazury, ceramiki, fajerwerków, klei i farb w plastikowych wiadrach, elementów sypkich pakowanych w warki itp. lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu, adresowanych na skrzynki pocztowe, przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, sprzętu agd i elektroniki (np. pralki, suszarki bębnowe, kuchnie, lodówki, serwery, telewizory, monitory, głośniki), których rozmiary, wartość lub waga wymusza transport na palecie, przedmiotów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, które ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe nie nadają się do transportu, materiałów niebezpiecznych, gdy wartość przesyłki przekracza 100,00 zł, roślin, zwierząt, towarów mających na opakowaniu lub widocznej części napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez nadawcę powyższych postanowień Sprinter Sp. z o.o. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. Sprinter Sp. z o.o. może odmówić wykonania usługi w przypadku niemożności jej wykonania z uwagi na czas lub miejsce dostarczenia przesyłki, niewłaściwe zabezpieczenie przesyłki do transportu, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że deklaracja zawartości i lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym, gdy wartość przesyłki przekracza 100,00 zł, gdy nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w prawie pocztowym lub przepisach wydanych na jego podstawie lub regulaminach wykonywania usług pocztowych.

§ 5 Zawarcie i warunki świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy na świadczenie usług przewozu następuje przez złożenie telefonicznego zlecenia na wykonanie usługi. Po złożeniu zlecenia w miejscu wyznaczonym przez klienta zjawia się kurier i wystawia list przewozowy, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy.
 2. Obowiązkiem klienta jest prawidłowe podanie kurierowi wszelkich danych umożliwiających prawidłowe doręczenie przesyłki, w szczególności dane nadawcy (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, nazwę instytucji), dane odbiorcy (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, nazwę instytucji), miejsce dostawy, wagę przesyłki, ilość opakowań, opis zawartości przesyłki, wartość deklarowaną przesyłki (dodatkową ochroną objęte są wyłącznie przesyłki powierzone Sprinter Sp. z o.o. na podstawie listu przewozowego, których zawartość i wartość deklarowana została określona na liście przewozowym), dopasowania opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości, umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwiają przemieszczanie się zawartości, odpowiednie oznakowanie ze względu za zawartość i charakter przewozu (adnotacja typu „ostrożnie szkło” lub „góra – dół”).
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i podpisania listu przewozowego potwierdzającego nadanie przesyłki, co jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Zleceniodawcy/nadawcy na każde żądanie zostanie udostępniony aktualny regulamin oraz obowiązujący cennik. Dodatkowo aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.sprinter.pl lub w siedzibie przewoźnika.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do realizacji jest właściwy list przewozowy wraz z podpisem klienta i kuriera. Jeden egzemplarz wypełnionego listu przewozowego otrzymuje zleceniobiorca/nadawca.
 6. Sprinter Sp. z o.o. nie przyjmuje do przemieszczenia przesyłek, których wartość przekracza 100,00 zł. W przeciwnym razie rozumie się, że rzeczywista i całkowita wartość przesyłki w żadnym przypadku nie przekracza kwoty 100,00 zł. Przekazanie przesyłki o wartości wyższej niż 100,00 zł. i nie zadeklarowanie jej wartości przekraczającej kwotę 100 zł, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko klienta.
 7. Sprinter Sp. z o.o. nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami umieszczonymi przez klienta lub kuriera w szczególności na opakowaniu przesyłki lub liście przewozowym, sprzecznymi z przepisami prawa, umową lub warunkami zawartymi w regulaminie.
 8. W przypadku zadeklarowania przez klienta wartości powyżej 100,00 zł. Sprinter Sp. z o.o. zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Płatnik. Zleceniodawca/nadawca i odbiorca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, że zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek o zadeklarowanej wartości wyższej niż 100,00 zł.

 

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Sprinter Sp. z o.o. wysokość wynagrodzenia określa według aktualnego cennika dostępnego w siedzibie firmy lub na żądanie.
 2. Sprinter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w cenniku z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie cena za usługę w trakcje jej wykonywania.
 3. Płatność za przesyłkę określana jest podczas składania zlecenia przez zleceniodawcę.
 4. W przypadku usługi za pobraniem w momencie odmowy przyjęcia i zapłaty ceny za towar, nie zwalnia to zleceniodawcy/nadawcy od obowiązku zapłaty za usługę za pobraniem.
 5. Firmie Sprinter Sp. z o.o. przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu z zastrzeżeniem, że przesyłki stanowią własność płatnika.

 

§ 7 Doręczenie przesyłki

 1. Sprinter Sp. z o.o. dostarcza przesyłki na terenie kraju w terminach podanych w cenniku.
 2. Miejscem odbioru przesyłki jest miejsce wskazane przez nadawcę na liście przewozowym lub dowodzie nadania.
 3. Odbiór przesyłki potwierdza się własnoręcznym, czytelnym podpisem, pieczątką firmową oraz datą i godziną doręczenia.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi, stanu opakowania odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie w momencie odbioru przesyłki przekazać kurierowi i odnotować na liście przewozowym lub protokole szkody.
 5. W przypadku nieobecności odbiorcy kurier w miejscu doręczenia pozostawia awizo. Kolejna próba doręczenia nastąpi najwcześniej następnego dnia roboczego. W przypadku ponownej nieobecności odbiorcy odbiór możliwy jest jedynie u lokalnego podwykonawcy firmy Sprinter Sp. z o.o. Jeżeli odbiorca nie odbierze przesyłki w ciągu 7 dni od pozostawienia awizo, przesyłka zwracana jest do nadawcy na jego koszt, chyba że nadawca postanowił inaczej.
 6. W przypadku niemożliwości doręczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezależnych od Sprinter Sp. z o.o. lub w sytuacji, gdy ma miejsce odmowa przyjęcia przesyłki Sprinter Sp. z o.o. zobowiązuje się do powiadomienia nadawcy o takiej sytuacji wraz z zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku dyspozycji w ciągu 24 h od poinformowania nadawcy Sprinter Sp. z o.o. zwraca przesyłkę nadawcy na koszt nadawcy.
 7. W przypadku niemożności doręczenia przesyłki z przyczyn niezależnych od Sprinter Sp. z o.o. np. błędny adres lub adres niekompletny i braku możliwości zwrócenia do nadawcy, Sprinter Sp. z o.o. ma prawo do otwarcia przesyłki w celu uzyskania danych umożliwiających prawidłowe doręczenie lub zwrot do nadawcy. Otwarcie przesyłki musi nastąpić w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie opakowania.
 8. Przesyłkę, która nie została doręczona do odbiorcy na adres wskazany na liście przewozowym po 30 dniach od daty nadania uważa się za zaginioną.

 

§ 8 Odpowiedzialność Sprinter Sp. z o.o.

 1. Sprinter Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprinter Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozowej oraz usługi pocztowej. Usługę przewozową lub usługę pocztową uważa się za niewykonaną, jeżeli nie zostanie ona w ogóle zrealizowana przez Sprinter Sp. z o.o. to jest jeżeli przesyłka nie zostanie doręczona do adresata w terminie 30 dni od daty nadania. Usługę przewozową lub pocztową uważa się za nienależycie wykonaną, przede wszystkim jeżeli doręczenie przesyłki nastąpi z opóźnieniem w stosunku do terminu realizacji zlecenia określonym w cenniku.
 2. Sprinter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo zwłoka w doręczeniu przesyłki nastąpiła wskutek działania siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy, nadawcy, odbiorcy lub osoby trzeciej którą te osoby się posługiwały , nie wywołaną winą firmy Sprinter Sp. z o.o. oraz przez właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia.
 3. Sprinter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia przez nadawcę lub odbiorcę przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu oraz w szczególności nadania przez nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy których Sprinter Sp. z o.o. nie przyjmuje do przemieszczania, braku lub niedostatecznego i lub wadliwego opakowania, które przesyłki w ten sposób narażając na uszkodzenie lub ubytek zawartych w przesyłce rzeczy, niedostateczności lub niedokładności oznakowania przesyłki, załadowywania, rozmieszczania lub wyładowywania przesyłek przez nadawcę lub odbiorcę albo osoby działające w imieniu nadawcy lub odbiorcy, z jakiejkolwiek innej przyczyny nie leżącej po stronie Sprinter Sp. z o.o.
 4. Sprinter Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za udowodnioną szkodę rzeczywistą poniesioną przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem korzyści, zysków lub dochodów zleceniodawcy lub osoby trzeciej jeżeli nie nastąpiło to z winy umyślnej Sprinter Sp. z o.o.
 5. Sprinter Sp. z o.o. nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia.
 6. Odpowiedzialność Sprinter Sp. z o.o. jest ograniczona do wysokości zwyklej wartości przesyłki. Odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będzie wypłacane według wartości rzeczy, wykazanej przez poszkodowanego. W przypadku udokumentowania wysokości szkody w walucie obcej, odszkodowanie wypłacone będzie na podstawie średniego kursu walut NBP tej waluty z dnia nadania paczki.
 7. W razie uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.
 8. W razie wystąpienia ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki Sprinter Sp. z o.o. zwraca opłatę za transport.
 9. W razie zwłoki w dostarczeniu przesyłki jeżeli klient udowodni, że powstała po jego stronie szkoda Sprinter Sp. z o.o. obowiązany będzie zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie większej niż dwukrotność wynagrodzenia za usługę z której wykonaniem się spóźnił.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Sprinter Sp. z o.o. odpowiedzialność Sprinter Sp. z o.o. za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której zleceniobiorca odstąpił.
 11. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług dodatkowych zamieszczonych w cenniku klient poniesie szkodę, Sprinter Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania do wysokości wynagrodzenia za tę usługę dodatkową, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania której klient poniósł szkodę.
 12. Sprinter Sp. z o.o. zobowiązany jest do zwrócenia kwoty pobrania na wskazane na liście przewozowym konto zleceniodawcy w ciągu 14 dni roboczych, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprinter Sp. z o.o.
 13. Sprinter Sp. z o.o. odpowiada z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki dodatkowo nieubezpieczonej do wysokości 100,00 zł jednak nie większej niż faktyczna wartość przesyłki.

 

§ 9 Odpowiedzialność klienta

Klient odpowiada wobec Sprinter Sp. z o.o. za szkody wyrządzone w wyposażeniu, w innych przesyłkach oraz osobom którymi Sprinter Sp. z o.o. się posługuje w ramach wykonania usługi wynikłe z podania na liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych a także za brak , niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów, za szkody wynikłe z wadliwego stanu przesyłki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo jeśli klient w nich uczestniczy, nienależytych czynności załadunkowych.

 

§ 10 Reklamacje i skargi

 1. Uprawniony do składania reklamacji jest nadawca, odbiorca, płatnik, zleceniodawca.
 2. Uprawniony do składania reklamacji może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przemieszczania, ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki.
 3. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego i złożenia podpisu na liście przewozowym bądź innym urządzeniu elektronicznym lub dokumencie potwierdzającym doręczenie bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, chyba że: stwierdzono szkodą na protokole reklamacyjnym przed przyjęciem przesyłki lub stwierdzono szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć, a którą uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 4. Uprawniony może zgłosić reklamację z tytułu zwłoki w przewozie nie później niż w przeciągu 30 dni od daty wydania przesyłki.
 5. Uprawniony może zgłosić reklamację z tytułu ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia.
 6. Obowiązkiem klienta jest złożenie reklamacji w formie pisemnej w siedzibie firmy Sprinter Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą na adres siedziby firmy Sprinter Sp. z o.o.
 7. Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia, wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. Do reklamacji powinny być załączone odpowiednio do przedmiotu roszczenia dokumenty związane z rodzajem i wysokością szkody.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niekompletną dokumentacją Sprinter Sp. z o.o. wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wezwania wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. W takim przypadku za datę otrzymania reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej dokumentacji.
 9. Sprinter Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć do 90 dni.
 10. Przesyłka, która nie została doręczona do odbiorcy w ciągu 30 dni od dnia nadania należy traktować jak zaginioną.
 11. Firma Sprinter Sp. z o.o. o rozpatrzeniu reklamacji powiadomi zgłaszającego w formie pisemnej listem poleconym wysłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 12. W razie przyznania odszkodowania Sprinter Sp. z o.o. wypłaci odszkodowanie według wyboru poszkodowanego w formie gotówkowej do rąk poszkodowanego lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez Sprinter Sp. z o.o. usługi przemieszczania i usług dodatkowych oraz opłat i dopłat.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie spraw nieuregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie stosowanego, Prawa Przewozowego i Prawa Pocztowego.
 2. Sprinter Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia modyfikacji i zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od daty umieszczenia ich na stronie przewoźnika www.sprinter.pl
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-05-2016