Główna » RODO

RODO

Szanowni Państwo,

W trosce o Pani/Pana bezpieczeństwo wraz z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczonych usług.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku ze świadczonymi przez SPRINTER sp. z o.o. usługami jest SPRINTER sp. z o.o. Pełne dane rejestrowe znajdują się w stopce niniejszego pisma. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z administratorem pod adresem IOD@SPRINTER.PL

Twoje dane uzyskaliśmy od Państwa lub zostały nam przekazane przy zamawianiu usług świadczonych przez SPRINTER sp. z o.o., będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO.

Prosimy pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do korzystania z naszych usług. Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie w związku z wykonaniem zlecenia wykonania usługi lub na podstawie umowy o świadczenie usług i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, która stanowi podstawę przetwarzania danych. Wobec powyższego nie przetwarzamy danych osobowych w innych celach, nie przekazujemy, nie przechowujemy w Państwach poza granicami Polski, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest dostarczanie przesyłek.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązującej umowy o świadczenie usług lub wynikający z innych przepisów prawa, np. 5 lat w przypadku ustawy o rachunkowości.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być, ale nie muszą podmioty, którym SPRINTER sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. podwykonawcy, partnerzy handlowi, dostawcy IT i firmy świadczące usługi techniczne, banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących SPRINTER sp. z o.o. i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów), podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne, podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wysyłając maila na adres IOD@SPRINTER.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

SPRINTER sp. z o.o. Ku Wiśle 7 00-707 Warszawa NIP 521-36-85-987 REGON 360497020
KRS 0000541232 kapitał zakładowy 50000,00zł www.sprinter.pl sprinter@sprinter.pl tel.22-843 87 87